شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ کسي نبود کتاب رفتار و روابط انساني در سازمان هاي آموزشي هزاره سوم
#عسل #
95/7/22
چراغ جادو
جنس خراب ها
رتبه 0
0 برگزیده
48 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
جنس خراب ها عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top